چهارشنبه 17 آذر 1389

کنترل بیماریهای سفیدک های پودری

• نوشته شده توسط: حاتم زاده

کنترل بیماریهای سفیدک های پودری

استراتژی های مختلفی برای کنترل سفیدک‌های پودری در محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. کنترل شیمیایی و اصلاح برای مقاومت مهمترین روش‌های تجاری مورد استفاده‌اند.


1- اصلاح برای مقاومت: گندم و جو از جمله اولین گیاهانی هستند که برنامه های اصلاح مقاومت از یک قرن پیش در مورد آنها اجرا شده است و این بعد از کار برجسته بیفن(Biffen,1905  ) بر روی مقاومت ژنتیکی گندم به زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis) بود. تلاش های اولیه برای اصلاح مقاومت بر علیه B. graminis و دیگر پاتوژن های بیوتروف گیاهی از مقاومت ژن اصلی (عمودی) بر اساس معرفی تک ژنهای مقاومت به درون ارقام مورد نظر استفاده نموده اند. تعداد زیادی از چنین ژنهای اصلی مقاومت که ارقام غلات اهلی و باریک برگهای وحشی خویشاوند گندم و جو منشأ گرفته اند، امروزه برای اهداف اصلاحی در دسترس می باشند. اصلاح برای مقاومت عمودی در تعداد زیادی از دیگر گیاهان حساس به بیماریهای سفیدک پودری از جمله خربزه و خیار (Podosphaera xanthii و Golovinomyces cichoracearum)، شبدر (Erysiphe trifolii)، رازک (Sphaerotheca maculais) استفاده شده است. اصلاح برای مقاومت در گیاهان چند ساله کند رشد مانند سیب یا مو مشخصاً مشکلتر است.


 مقاومت عمودی اصولاً بر اساس مکانیسم های شناسایی که در بردارنده واکنش فوق حساسیت است روی می‌دهد. خطر ذاتی مقاومت ژن اصلی این است که بیمارگر می تواند با جهش در آلل غیرویرولنس متناظر به ژن ویرولنس بر مقاومت غلبه نماید. این حالت به فراوانی دیده شده است مثلاً در B. graminis امکان دارد که چندین ژن مقاومت را در یک واریته گیاهی در کنار هم قرار داد و به این حالت هرمی سازی ژن ها (gene pyramiding) می گویند. البته هنوز خطر ایجاد ابر نژادهای مقاوم ( Super race) B. graminis و دیگر سفیدکهای پودری وجود دارد. یک نوع جالب مقاومت در جو به واسطه ژنهای mlo مشخص می شود که تشکیل پاپیلای بسیار ضخیم را سبب می شود که آلودگی به تمام نژادهای B. graminis. f.sp. hordei را محدود می‌کند. این مقاومت غیر عادی است زیرا که مقاومت در سطح وسیع بوده و باعث کنترل کامل می شود و در مورد مقاومت های تک ژنی حالت استثناء دارد چرا که در ارقام جو حدود بیست سال پیش پایدار باقی مانده است. بطور معمول تر مقاومت در سطح وسیع بر اساس اثرات مشترک چندین ژن جزئی بوده و خود مقاومت جزئی است یعنی آن باعث به تأخیر انداختن آلودگی و اسپورزایی پاتوژن می شود اما باعث بازداری از بیماری نمی شوداین مقاومت، مقاومت افقی نامیده شده است چون نژادهای مختلف پاتوژن را به طور محدودی کنترل می کند، بر خلاف مقاومت عمودی که توسط ژنهای مقاومت اصلی عمل می کند که در آن تک نژادها به طور کامل کنترل می شوند ولی بقیه کنترل نمی شوند. اگر چه اساس مولکولی بسیاری از ژنهای مقاومت هنوز مشخص نشده است قابل توجه این است که برخی از ژنهای مسئول در مقاومت افقی در گیاهان بالغ مؤثرترند. این پدیده مقاومت، مقاومت گیاه بالغ نامیده می شود. بنابراین می توان احتمال داد که تولیدات ژنهای مقاومت افقی ممکن است در این عمل مسئول باشند مانند تولید کوتیکول ضخیم تر، دیواره سلولی یا پاپیل ضخیم‌تر. اصلاح مقاومت بطور مطمئن یکی از روش های کلیدی برای کنترل سفیدک های سطحی خواهد بود و احتمالاً ژنهای اصلی و فرعی با هم همراه شده تا ارقام با مقاومت پایدار تر و موثرتر در برابر سفیدک های پودری تولید شود. مهندسی ژنتیک ممکن است اصلاح گران را قادر به تولید ارقامی نماید که ژن‌های PR ( فوق حساسیت) آنها بیان فوق العاده‌ای داشته باشند.


کنترل شیمیایی: قدیمی ترین مانع در برابر سفیدک های پودری گوگرد عنصری پودر شده بود که توسط هومر در 1000 سال قبل از میلاد ذکر شده است و در قرن 19 مجدداً استفاده و با آهک برای افزودن کارایی مخلوط گردید. مخلوط های لایم سولفور صنعت انگور فرانسویان را در اواسط قرن 19 زمانی که U. necator در اروپا ظاهر شد، نجات داد. درست همانند حالتی که مخلوط بوردو (سولفات مس + آهک) نقش مهمی در حفاظت انگورها در برابرPlasmopara viticola  ایفا نمود. در اوایل قرن 20 تلاشها در جهت کنترل سفیدک پودری غلات به سمت اصلاح برای مقاومت تغییر یافت. دی تیوکاربامات در سال 1934 آزاد شد و مانند گوگرد فعالیت کاملاً محافظت کننده داشت.


اولین قارچکش سیستمیک بر علیه سفیدک های سطحی بنومیل (از گروه بنزیمیدازول ها) بود که در داخل گیاه به مولکول کاربندازیم تغییر می یابد.


کاربندازیم به پروتئین توبولین متصل شده و از مونتاژ آنها به صورت میکروتوبول ها جلوگیری می کند بویژه با دوک هسته ای در طی تقسیم میوز. مقاومت بر علیه بنومیل در قارچهای بیماریزای گیاهی متداول بوده و معمولاً به دلیل جهش در ژن بتاتوبولین در محلی است که کاربندازیم متصل می شود و باعث کم شدن اتصال می گردد.


دو گروه مهم از قارچکشهای سیستمیک که بر علیه بیماریهای سفیدک پودری آزاد شده اند، ترکیبات مورفولین و 2- آمینو پیریمیدین‌ها بودند که در دهه 1960 آزاد شدند. هر دو کم و بیش بر علیه سفیدک‌های پودری انحصاری هستند.


مورفولین‌ها (تریدمورف) اولین بازدارنده بیو سنتز استرول است که از دو آنزیم تغییر دهنده استرول در قارچها بازداری می‌کند در حالی که در گیاهان بیوسنتز استرول ها تغییر نمی‌یابد. قارچکش جدید فن پروپیمورف که از تریدمورف گرفته شده و نحوه اثر مشابهی دارد اما بر علیه قارچهای دیگر هم استفاده می شود. بر خلاف آن، 2- آمینوپیریمیدین ها از الحاق آدنین به نوکلئیک اسیدها بازداری می‌کند و بنابراین سنتز DNA مختل می‌شود. اثرات آن زود دیده می‌شود و معمولاً در مرحله تشکیل اولین مکینه است.


تریازول‌ها که قبلاً به عنوان دارو در تیمار آلودگی‌های Candida استفاده می‌شدند بدلیل عمل انتخابی آنها در بیوسنتز آسترول به طور گسترده‌ای در کشاورزی استفاده شده‌اند. تفاوت زیادی در ساختمان آنها وجود دارد اما همگی به نظر می‌رسد که به عنوان بازدارنده‌های سیتوکروم P450 مسئول در غیر متیله شدن استرول‌ها در موقعیت کربن14C  می‌باشند. این ترکیبات در مجموع DMI (بازدارنده های غیرمتیله شدن) نامیده شده‌اند. موجودات هدف در تولید یک غشاء غیر فعال ناتوان هستند. تریازول‌ها در برابر تعداد زیادی پاتوژن‌های قارچی موثر بوده و قارچکشهای سیستمیک با اثرات مداوا کنندگی هستند. یکی از مهمترین مثالها بر علیه سفیدکهای پودری و دیگر پاتوژنهای بیوتروف بیماریزای گیاهی تری‌آدیمفون است که در گیاهان و قارچها احیا شده و به فرم فعال الکل تبدیل می‌شوند. البته مقاومت در چند مورد گزارش شده است و مکانیسم‌های مختلف مقاومت ذکر شده‌اند از جمله جلوگیری یا کاهش جذب قارچکش‌ها، تغییر ترکیب غشاء لایه لیپیدی یا کاهش مقدار استرول و یا جهش در محل اتصال قارچکش روی آنزیم سیتوکروم P-450.


یکی از گروههای مهم و جدیداً معرفی شده قارچکش‌ها، استروبیلورین‌ها هستند که بر اساس استروبیلورین A یک فراورده طبیعی از بازیدیومیست Strobilorus tenacellus است و یکی از مواد ضد قارچی قوی و انتخابی است. این منجر به تولید Kresoxim – methyle گردید. اولین قارچکش تجاری تیپ استروبیلورین و نحوه اثر آن بر اساس بازداری از کمپلکس ? زنجیر تنفس میتوکندریایی است. مقاومت Strobilorus tenacellus در برابر فرآورده خودش بر اساس موتاسیون سه آمینواسید در پلی پتپید هدف است و مقاومت براساس همان مکانیسم ها در چندین پاتوژن بیماریزای قارچی گیاهی دیده شده است. به این دلیل استروبیلورین‌ها در حال حاظر برای کنترل سفیدک های پودری روی غلات و کدوئیان / خربزه پیشنهاد نمی‌گردند.


ترکیب تازه آزاد شده با فعالیت اختصاصی بر علیه سفیدک پودری کوئینوکسی فن quinoxyfen است. نحوه عمل آن جالب بوده زیرا که این ترکیب به طور انتخابی از رویدادهای مورفوژنتیک (morphogenetic) مرتبط با آلودگی از قبیل جوانه زنی یا تشکیل اپرسوریم بازداری می‌کند اما روی رشد رویشی تأثیر ندارد و برای قارچهای دیگر سمی نیست. کوئینوکسی فن سیستمیک نبوده ولی در مرحله بخار پخش شده و به مواد مومی در سطح اپیدرم متصل می شود، بنابراین بطور ایده‌ال برای فعالیت در برابر جوانه زنی کنیدیومهای سفیدک‌های پودری عمل می‌کند. ترکیبات غیر قارچکش با چنین نحوه تأثیر اختصاصی بالا اثرات جانبی کمتری بر علیه موجودات غیر هدف مانند ساپروفیت‌ها و یا میکوریزها دارند و احتمالاً در آینده مهم خواهند بود.


فعال کننده‌های مقاومت اکتسابی سیستمیک (SAR) بویژه اسید سالیسیلیک و مشتقات بنزوتیادیازول اسید سالیسیلیک (Banzothiadiazole) ممکن است ارزش خود را در بازداری از آلودگی به سفیدک پودری و بسیاری از بیماریهای دیگر نشان دهند اگر چه آنها موجب مداوای آلودگی های قبلی نخواهند شد. چون فعال کننده‌های SAR بیان تعدادی از پروتئین‌های مرتبط با دفاع و دیگر مکانیسم‌های موجود در گیاهان را تحریک می‌کنند. بعید به نظر می‌رسد که سفیدک‌های پودری در مقابل آنها مقاومت نشان دهند.


- کنترل بیولوژیکی: محل آشکار سفیدکها در سطح برگها باعث حساس بودن بالقوه سفیدک‌های پودری به پارازیتیسم توسط قارچهای فیلوپلین (Phylloplane) میگردد. شاید بهترین و شناخته شده‌ترین آنها Ampelomyces quisqualis باشد که کیندیومها را در داخل پیکیندیومهای مرتبط با ریسه‌ها، کیندیومها و با فراوانی کمتر در کاسموتسیومهای سفیدک پودری تولید می‌کند. تلاش‌ها در جهت توسعه آن بعنوان عامل بیوکنترل انجام شده اما موفقیت‌های کمی داشته است بدلیل اینکه سفیدک‌های پودری در رطوبت‌هایی کمتر از رطوبت مورد نیاز A. q. رشد می‌کنند. یک صفت جالب عامل بیوکنترل این است که می تواند در برابر تعدادی از قارچکشهای مورد استفاده برای کنترل سفیدک های پودری متحمل باشد و بنابراین کنترل تلفیقی آن اصولاً ممکن است. البته کنترل بیولوژیکی سفیدک های پودری مانند بسیاری از پاتوژن های هوازاد دیگر محدود به گلخانه است چون محیط را می‌توان تا حدودی کنترل نمود. در مورد سفیدک‌های پودری، به نظر می‌رسد که رطوبت نه تنها در تعامل با A. quisqualis بلکه در مورد دیگر قارچهای بالقوه کنترل مانند Verticillium lecanii یا مخمر های بازیدیومیست مثل Tilletopsis و Pseudozyma است. در هر سه مورد اخیر، کنترل سفیدک های پودری از طریق تولید مواد فعال بیولوژیکی است تا پارازیتیسم مستقیم. مشتقات اسیدهای چرب به نظر می‌رسند که ترکیبات فعال اصلی باشند و اینها ممکن است با الحاق خود به غشاء پلاسمایی سفیدک‌های پودری عمل کرده و تندرستی ساختمان غشاء را تخریب نمایند و خاصیت ضد سفیدک پودری برای شیر گاو توسط (Beltitol, 1999) توصیف شده می‌تواند براساس اسیدهای چرب غیر اشباع باشد.


نظرات() 


برچسب ها: سفیدک ، سطحی ، کنترل ،
cbd for athletes
یکشنبه 4 اسفند 1398 09:13 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog
and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!
overseas pharmacies that deliver to usa
سه شنبه 19 آذر 1398 12:31 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]canadian online pharmacies[/url]
us pharmacy no prior prescription
شنبه 25 آبان 1398 08:12 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
https://www.instapaper.com/read/1205567918
شنبه 12 مرداد 1398 06:56 ق.ظ
Very nice design and excellent subject matter, absolutely nothing else we need
:D.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 02:03 ق.ظ

Good material. Many thanks.
Northwest Pharmacy online pharmacies india viagra canadiense canada online pharmacies reviews canada pharmacies online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals companies drugs for sale on internet canadian pharmaceuticals for usa sales canadian viagra
mhanielsjcvqw
یکشنبه 9 تیر 1398 01:39 ق.ظ
rhhswaaqlgby how long does viagra last <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra canada pharmacy</a> cikalis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canadian drugstore</a>
where can i buy viagra
http://inphigos.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 09:21 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
generic cialis with dapoxetine cialis generisches kanada deutschland cialis online fast cialis online when can i take another cialis we like it cialis soft gel cialis prices in england generic cialis levitra buy online cialis 5mg import cialis
http://roechanmort.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:22 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis kaufen bankberweisung we like it safe cheap cialis cialis canada calis cialis dose 30mg tadalafil discount cialis cialis authentique suisse cialis preise schweiz cialis manufacturer coupon
http://chakhackho.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:52 ق.ظ

Well expressed of course. !
viagra cialis levitra cialis reviews buy cialis uk no prescription cialis without a doctor's prescription cialis en 24 hora cialis daily buying cialis overnight we use it 50 mg cialis dose cialis sicuro in linea generic cialis soft gels
http://bussimat.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:46 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis 20 mg best price tadalafil 5mg cialis 20mg preis cf generic cialis 20mg uk generic cialis at the pharmacy cost of cialis cvs cialis lilly tadalafi cialis super acti ou acheter du cialis pas cher buy online cialis 5mg
http://fredcountcyc.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:37 ب.ظ

Tips clearly used!!
cialis uk cialis super acti acquisto online cialis buying cialis on internet cialis y deporte cialis 100 mg 30 tablet cialis online holland where do you buy cialis viagra or cialis how do cialis pills work
http://aqamin.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:03 ق.ظ

Amazing plenty of useful knowledge.
cialis without a doctor's prescription cialis 20 mg effectiveness compare prices cialis uk order generic cialis online cialis generique cialis daily dose generic cialis rckenschmerzen cialis kamagra levitra buy cialis cialis free trial
http://atarwor.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:03 ق.ظ

Wonderful stuff. With thanks!
cialis name brand cheap cialis lowest price where do you buy cialis cialis generique 5 mg cialis rckenschmerzen venta cialis en espaa cialis flussig acquistare cialis internet we choice cialis uk where to buy cialis in ontario
http://aralfhis.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:01 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
click here take cialis cialis australia org get cheap cialis enter site natural cialis ou trouver cialis sur le net achat cialis en europe ou acheter du cialis pas cher we recommend cheapest cialis venta de cialis canada cialis lilly tadalafi
Online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:34 ب.ظ

Whoa loads of very good knowledge.
estudios de cialis genricos cialis herbs we recommend cialis info cialis online how to buy cialis online usa 200 cialis coupon buy cialis cheap 10 mg generic cialis tadalafil cialis italia gratis cialis prezzo al pubblico
http://upranun.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:47 ب.ظ

You said it very well.!
wow cialis 20 cialis 20 mg cost cialis para que sirve cialis free trial wow cialis 20 cialis generico milano order generic cialis online click here take cialis cialis daily reviews venta de cialis canada
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:12 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
cialis generico in farmacia cialis usa cost import cialis click now cialis from canada cialis 5mg prix cialis 5mg we use it 50 mg cialis dose best generic drugs cialis comprar cialis navarr look here cialis cheap canada
http://frusinex.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:25 ب.ظ

Lovely data, With thanks.
buy cialis cheap 10 mg cialis professional yohimbe cialis usa cost cialis billig cialis australian price cialis generique we choice cialis pfizer india cialis herbs compare prices cialis uk bulk cialis
cialis without a doctor's prescription canada
شنبه 25 خرداد 1398 01:10 ق.ظ

Useful material. Many thanks!
cialis lowest price tadalafil cialis purchasing cialis without a doctor's prescription side effects of cialis cialis generic cialis usa cost look here cialis order on line cilas cialis patentablauf in deutschland
http://giolissi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:23 ق.ظ

Regards, I value this!
price cialis best cialis generique cialis 20mg preis cf cialis generico en mexico only best offers 100mg cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis prezzo in linea basso generic cialis 20mg tablets click now cialis from canada cialis vs viagra
buy viagra frim uk to muich
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:52 ب.ظ

It's awesome to visit this web site and reading the views of all friends on the topic of this piece of writing, while I am also eager of getting familiarity.
http://kuterbank.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:17 ب.ظ

Kudos! An abundance of facts!

canadian discount cialis cialis 100 mg 30 tablet generic cialis at walmart if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg effectiveness generic cialis with dapoxetine generic cialis with dapoxetine cialis patentablauf in deutschland cialis 10mg prix pharmaci 5 mg cialis coupon printable
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:25 ق.ظ

Regards, A lot of information!

cialis tadalafil online cialis farmacias guadalajara 40 mg cialis what if i take cialis efficacit cialis for bph cialis dosage amounts dose size of cialis tarif cialis france cialis 05 cialis alternative
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:21 ق.ظ

With thanks! Ample posts.

we like it cialis soft gel recommended site cialis kanada cialis super kamagra what is cialis cialis reviews cialis online holland cialis for bph cialis y deporte cialis dosage recommendations cialis lilly tadalafi
ed therapy
شنبه 7 اردیبهشت 1398 07:00 ق.ظ
new treatment erectile dysfunction http://viagralim.us new treatment erectile dysfunction !
you're truly a good webmaster. The site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a excellent process in this matter!
https://www.kidsupfrontvancouver.com/events/travel-your-way-2018/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:34 ق.ظ
スーパーコピー時計,ブランドコピー時計,スーパーコピーブランド,スーパーコピー,ブランドコピー
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/actualite-concerts/scenes-ouvertes.html
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:34 ق.ظ
高級品ロレックスコピーブランド時計スーパーコピーロレックスの専門店
http://tinhuybacgiang.org.vn/contact
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:04 ب.ظ
ウブロスーパーコピー時計販売、ウブロ時計コピー優良店!
http://www.djtsurfacing.co.uk/testimonials/shefford-bedfordshire
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:04 ب.ظ
人気ブランドコピーバッグ (N級品)激安市場専門店!
http://receptizasvakog.com/author/ivana/
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:03 ب.ظ
国内高級ロレックススーパーコピーN級品代引き販売。私はロレックレプリカは国内発送で 最も人気があり販売する,ロレックス時計コピー
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو