پنجشنبه 25 آذر 1389

گیاهچه میری

• نوشته شده توسط: حاتم زاده

بیماری گیاهچه میری گسترش جهانی دارد و به گیاهچه های جوان از هر نوع حمله می کند .

نشانه های بیماری

نشانه ی تیپ گیاهچه میری ، بر اثر نفوذ عوامل قارچی در بالای سطح خاک به وجود می آید . با این همه ، قارچ های مولد گیاهچه میری ممکن است موجب پوسیدگی بذر یا پوسیدگی پیش از رویش گیاه شود که در این حالت تعداد کمی گیاهچه سبز می شود که نتیجه ی آن کچلی خزانه است . گیاهچه میری همچنین ممکن است در بن گیاهچه های جوان شانکر ایجاد کند ولی نهال ها به محض بلوغ اولین برگ حقیقی خود ، به بیماری مقاوم می شوند .

           


عوامل بیماری

در بیشتر موارد گونه های Rhizoctonia گیاهچه میری ایجاد می کند . گونه های Phytorhthora نیز از جمله عوامل گیاهچه میری به شمار می روند .

چرخه بیماری و اپیدمیولوژی

گیاهچه هایی که بر اثر قارچ های عامل بیماری به گیاهچه میری مبتلا می شوند ، به ویژه اگر رطوبت زیاد باشد ، به سرعت خشک می شوند . عوامل این بیماری خاکزی هستند و به مدت طولانی با رشد پوده رستی یا از راه تولید ساختارهای مقاوم در خاک باقی می مانند . بالا بودن دما برای گسترش بیماری مطلوب است اما همچنین می تواند برای گیاهچه ها مفید باشد به این صورت که خودشان را به سرعت به مرحله ی مقاوم برسانند .

گاهی قارچ های گیاهچه میری موجب پوسیدگی ریشه ی گیاهچه های بزرگتر مرکبات می شوند ، اما این امر معمولاً مسئله ی مهمی به شمار نمی آید مگر آنکه گیاهچه میری بر اثر گونه های Phytophthora باشد .

مبارزه

برای مبارزه با گیاهچه میری نباید از خاک های آلوده استفاده کرد ، عوامل بیماری زا را باید از بستر کشت حذف کرد . به این منظور ، می توان بذر سالم را در محیط های بدون خاک که معمولاً عاری از عوامل بیماری زاست یا در بستر هایی کاشت که با قارچ کش های گازی ضد عفونی شده اند . بعد از ضد عفونی خاک باید مراقبت های لازم بشود تا بستر کاشت ضد عفونی شده مجددا به عوامل قارچی آلوده نشود .
 گیاهچه میری در خاک هایی شدیدتر بروز می کند که بعد از ضد عفونی شدن مجدداً آلوده شده باشند زیرا در این خاک ها ، هیپرپارازیتها و بیمارگرهای رقیب نیز بر اثر ضد عفونی از بین رفته اند . بذر را باید قبل از کاشت به منظور عاری ساختن آن ها از گونه های بیماری زا با آب داغ تیمار کرد . همچنین در خزانه ها یا اطراف بستر های کشت نباید از خاک یا وسایل آلوده یا آب آبیاری آلوده استفاده شود . خزانه ی بذری را نباید زیاد آبیاری کرد .
.

نظرات() 


برچسب ها: گیاهچه میری ، مرکبات ،
جمعه 5 آذر 1389

پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوفه مرکبات

• نوشته شده توسط: حاتم زاده

Phytophthora Root & Crown Rot                                                            
گونه های جنس Phytophthora در گیاهان مختلف تولید بیماری می کنند یکی از خطرناکترین بیماریها، پوسیدگی ریشه و طوقة درختان میوه است تا کنون بیش از 60 گونه فایتوفتورا شناسایی شده که بیش از 15 گونه از ایران گزارش شده است همة گونه های فاتیوفتورا انگل اختیاری هستند و روی گیاهان مختلف ایجاد بیماری می کنند گسترة میزبانی اغلب گونه ها هم زیاد است. پوسیدگیهای طوقه ، یقه و ریشة درختان سیب عملاً در تمام کشورهای سیب خیز جهان شیوع دارد ولی در گلابی فقط پوسیدگی طوقه گزارش شده است.
علائم بیماری:علائم پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان مختلف کم و بیش شبیه به هم است بطوریکه غالباً قارچ موجب پوسیدگی ریشه های فرعی و اصلی شده و موجب ایجاد لکه های آبسوخته روی طوقه می شود که این لکه ها بتدریج قهوه ای تا سیاه شده و ممکن است دور تا دور طوقه را فرا بگیرد و گیاه را از پای اندازد هر چند قارچ در ناحیه ریشه و طوقه تولید بیماری می کند اما در شرایط مناسب اسپورهای قارچ بطرف بالا پرتاب شده (باد یا شتک باران ) و باعث آلودگی شاخه ، برگ و میوه می شوند . ترشح صمغ از نواحی طوقه تا ارتفاع نیم متری تنه از علائم بارز بیماری است صمغ ابتدا آبکی و شفاف است و سپس خشک و در نواحی مرطوب و پر باران ، صمغ در اثر بارندگی حل و شسته شده ، سپس پوسیدگی قهوه ای در طوقه و ریشه بوجود می آید.
 
بیولوژی و رفتار اکولوژیک گونه های عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه کم و بیش شبیه همدیگر است و به همین دلیل روشهای مبارزه نیز در آنها از اصول مشابهی پیروی می کند در ایران مهمترین درختان میوة میزبان این قارچ عبارتند از مرکبات ، پسته ، سیب ، گردو و بادام . علاوه بر این بیماری از روی درختان انار ، انجیر، زرد آلو، گلابی و آلو نیز گزارش شده است.
 
نشانه های بیماری اغلب نا مشهود است مگر اینکه لایه های خارجی پوست (پریدرم) را تا نزدیکیهای لایة زاینده بردارند و آوندهای آبکشی نمایان شود بافتهای آوند آبکشی در درختهای بیمار به جای آنکه سفید رنگ باشند نکروزه و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز هستند که سرانجام با پوسیدن آنها برنگ قهوه ای تیره در می آیند شانکرهای فعال پوسیدگی طوقه در قسمت داخلی تر آوندهای آبکشی حالت نواری مرمری پیدا می کنند و حاشیة مشخص نواحی سالم و آلودة نکروزی را از یکدیگر جدا می کند. در پوسیدگی طوقه ممکن است بافتهای تنه درخت تا ارتفاع یک متری از سطح زمین نکروزه شود. زخمهایی که در اثر این بیماری در تنه ایجاد می شود به سمت پائین (طوقه) و حتی ریشه توسعه می یابند. پوست قسمتهای آلوده بسیار سخت شده و با دست به سختی شکسته می شود پوست تنه در ناحیه طوقه بصورت ورقه های خشک و بطور عمودی از درخت جدا می گردد. با فساد پوست و آوندهای آبکشی در جریان انتقال شیرة پرورده از قسمت هوایی به ریشه اختلالاتی بروز کرده و ممکن است بطور کلی قطع شود و درخت از پا درآید. علائم بیماری گموز ممکن است روی برگ ، جوانه و شاخه نیز ظاهر شود ، برگها از ناحیة دمبرگ حالت رنگ پریدگی به خود گرفته و زرد می شوند این زردی در رگبرگهای میانی به خوبی قابل تشخیص است برگها پس از مدتی ریزش می کنند و درخت ضعیف می گردد. ضعف درخت از نوک درخت شروع شده و به تدریج به قسمتهای دیگر تنه سرایت می کند (Die Back) در مورد مرکبات : در اثر ترشح قطرات باران (Splashing) اسپورهای قارچ از خاک به روی میوه ها منتقل شده و موجب پوسیدگی قهوه ای میوه (Brown Rot) می گردد که در شرایط انباری غالباً پیشرفت می کند و کل میوه قهوه ای می گردد.
 
عوامل بیماری :             Phytophthora spp.(Pythiaceae-Peronosporales-Oomycetes)
 
1)   پوسیدگی طوقه و ریشة سیب ، گلابی ، انار ،گردو، زردآلو     Phytophthora cactorum 
 
2)   پوسیدگی طوقه و ریشة گلابی   Ph.syringae, Ph.cactorum                                           
 
3)   پوسیدگی طوقه و ریشة انار   Ph. cactorum, Ph. citrophthora                                    
4)   پوسیدگی طوقه و ریشة انجیر                                                    Ph.cryptogea     
 
5)   پوسیدگی طوقه و ریشة آلو سیاه                                                       Ph.iranica   
6)   پوسیدگی طوقة پسته =گموز پسته =شیره سیاه پسته                           Ph. megasperma,
  Ph.cryptogea,  Ph.dreshcleri , Ph. nicotiana var. parasitica,  Ph.citrophthora
 
ـ پوسیدگی طوقه انار                       Pomegranate Crown Rot      پوسیدگی طوقه انار در بیشتر باغهای انار استان یزد و شیراز و سایر مناطق انار خیز کشور دیده می شود. پوست درخت در محل طوقه ترک می خورد و بافتهای پوست و قسمتی از چوب دچار پوسیدگی خشک می گردد. در بعضی موارد رنگ چوب در محل طوقه تیره می شود شاخه های سمتی که پوست طوقه آنها دچار زوال شده است از رشد باز ایستاده و برگهای آنها زرد می شود. گاهی پوسیدگی در محل طوقه ها متوقف شده و پوست جدید بوجود می آید که معمولاً بر آمده تر از پوست قدیمی بوده و در حاشیه متورم است. پوسیدگیهای پوست طوقه های مبتلا به بیماری بعد از مدتی خشک شده و می ریزند گاهی پوسیدگی به ریشه ها نیز سرایت می کند و در این صورت درخت به سرعت خشک می شود . در اطراف این درختهای خشک شده و یا مبتلا به بیماری گاهی پاجوش می روید، عامل بیماری پوسیدگی طوقه درختان انار تاکنون به طور قطع مشخص نشده است به ندرت از بعضی درختهای مبتلا به بیماری Phytophthora cactorum جدا شده است ولی نقش آن در پوسیدگی طوقه کاملاً به اثبات نرسیده است. مطالعات انجام شده در باغهای انار شیراز و یزد نشان می دهد که سرمای زمستانه و بهاره می تواند باعث این بیماری باشد. عواملی از قبیل آبیاری زیاد و مصرف کودهای ازته مخصوصا اوره باعث می شود که درخت انار به موقع در پاییز به خواب نرود و مدتی بیشتر سبز باقی بماند. در نتیجه این قبیل درختان انار نمی توانند سرمای 10 تا 14 درجه زیر صفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکیدگی و پوسیدگی می شود. شاخه های صدمه دیده از سرما در بهار دیرتر از خواب بیدار شده و کم برگ می باشند. مطالعات انجام شده با هورمون ژیبرلین که باعث ایجاد تأخیر در خزان درخت می شود نشان می دهد که هر قدر خزان درخت انار در پائیز به تعویق بیافتد درصد سرماخوردگی و در نتیجه پوسیدگی طوقه انار افزایش پیدا می کند.

نظرات() 


برچسب ها: پوسیدگی ریشه مرکبات ، فیتوفتورا ، مرکبات ،
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic